Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů našich klientů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Rádi bychom Vás, jako klienta společnosti Next Generation Security Solutions s.r.o. (dále jen „NGSS“), informovali o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Informace o zpracování osobních údajů

Jaké informace zde naleznete?

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů
 2. Rozsah zpracování – osobní údaje
 3. Účely zpracování
 4. Zákonnost zpracování – právní tituly
 5. Příjemci osobních údajů
 6. Doba uchování
 7. Vaše práva
 8. Způsob uplatnění práv
 9. Okolnosti neposkytnutí osobních údajů
 

1 Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název subjektu: Next Generation Security Solutions s.r.o.

IČO: 062 91 031

Adresa: U Uranie 954/18 Holešovice, 170 00 Praha 7

Telefonní číslo: +420 606 090 151

ID datové schránky: se7ns8g

E-mailová adresa: sales@ngss.cz

 

2 Rozsah zpracování – zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které od Vás získáme jejich vyplněním na webu správce pro účely Vašeho pozdějšího kontaktování. Přitom se jedná o následující osobní údaje:

 •  jméno, příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo

 

3 Účely zpracování

Účely zpracování se rozumí důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

a) sjednání schůzky či zodpovězení dotazu
b) objednávka služeb

Za jinými účely Vaše osobní údaje nezpracováváme. Nepoužíváme je k marketingu, ani nad nimi nejsou prováděny další operace zpracování, jako profilování či automatizované rozhodování apod.

 

4 Zákonnost zpracování – právní tituly

Zpracování osobních údajů probíhá vždy na základě právního titulu. Bez právního titulu Vaše osobní údaje nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů za účely vymezenými výše je nezbytné pro jednání před uzavřením smlouvy a následně pro případné uzavření smlouvy.

 

5 Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo společnost správce. V ojedinělých případech mohou být předány osobám, které vykonávají činnosti pro správce na základě smluvního vztahu obdobného s pracovním poměrem. V takovém případě je těmto osobám zakázáno zpracovávat Vaše údaje pro vlastní účely a/nebo mimo účely zde uvedené. Tyto osoby jsou vázány povinnosti mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

6 Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich zpracování. Jedná se o dobu, kdy lze rozumně očekávat uzavření smluvního vztahu, sjednání schůzky či požadovaného kontaktování správcem. Vaše osobní údaje jsou tak zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku.

 

7   Vaše práva

Přísluší Vám několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

7.1 Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování apod.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

7.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

7.3 Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

7.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

7.5 Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

7.6 Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

8 Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň údaje žadatele uvedené výše (které jste vyplňovaly na webu správce) a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření Vaší totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 • Písemně – Žádost opatřete svým úředně ověřeným podpisem, vložte do obálky nadepsané „Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu správce.
 • E-mailovou zprávou – Žádost opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu sales@ngss.cz s předmětem „Žádost dle GDPR“.
 • Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky správce a do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“.

 

9 Neposkytnutí osobních údajů

Obecně jste oprávněn své osobní údaje neposkytnout. V případě, že nám své údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci kontaktovat. 

 

10 Zásady používání souborů cookies

 

***

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v úvodu.

 

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Jaromír Žák
Jaromír Žák
Ředitel
Jaromír se podílí na rozvoji a strategii našeho businessu a zodpovídá za kvalitu veškerých služeb.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.